Aktualności

InstAholic Plus

Cytat dnia

"Nie wol­no miano­wać me­nedżerem ni­kogo, ko­go bar­dziej in­te­resu­je kto ma rację niż co jest słuszne. Kiedy względy per­so­nal­ne biorą górę nad wy­maga­niami pra­cy, rodzi się ko­rup­cja. Zarząd nie po­winien miano­wać me­nedżerem ko­goś, kto in­te­ligen­cję uważa za ważniej­szą od pra­wości. Może ktoś wie­dzieć za mało i kiep­sko so­bie radzić, może mu bra­kować zdol­ności i zmysłu osądu, a mi­mo to – może nie wy­woływać szkód. Na­tomiast jeśli ko­muś nie dos­ta­je cha­rak­te­ru i pra­wości, to – choćby nie wiem jak bry­lował wiedzą, błys­kotli­wością i po­wodze­niem – działa niszcząco. Niszczy ludzi, naj­cenniej­sze za­soby przed­siębior­stwa. Niszczy mo­rale. I niszczy wy­daj­ność."

Peter Drucker

ZAUFALI MOJEJ WIEDZY

Firmy z którymi mam, oraz miałam przyjemność współpracować.

 

#MARKETINGLINE